Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia là gì?

Ngày

BAN KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VIỆTNAM

 

Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia (sau đây viết tắt là Ban Kỹ thuật) là tổ chức tư vấn kỹ thuật về hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn cụ thể.

 

Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia (sau đây viết tắt là Tiểu ban kỹ thuật) là tổ chức trực thuộc Ban kỹ thuật tương ứng để triển khai hoạt động trong chuyên ngành hẹp thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn của Ban kỹ thuật.

 

Ban kỹ thuật, Tiểu ban kỹ thuật có thể thành lập các Nhóm công tác để thực hiện các nội dung công việc cụ thể thuộc nhiệm vụ được giao.

 

Xem chi tiết các Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia của Việt Nam.


Ban kỹ thuật là gì ?

BAN KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

Ban kỹ thuật là gì ?

Nhiệm vụ của Ban kỹ thuật

Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

Nhiệm vụ của Ban kỹ thuật

Yêu cầu đối với các Thành viên Ban kỹ ...

Các yêu cầu cụ thể đối với từng thành viên trong Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia như sau:

Yêu cầu đối với các Thành viên Ban kỹ ...