TCVN/TC 30 - Đo lưu lượng lưu chất trong ống dẫn kín