TCVN/TC 138 - Ông nhựa và phụ tùng đường ống, van dùng để vận chuyển chất lỏng