TCVN/TC 154 - Quá trình, các yếu tố dữ liệu, tài liệu trong công nghiệp, hành chính