Chính thức vận hành Cổng thông tin quản lý Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN)

Ngày

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam (VSQI) chính thức vận hành Cổng thông tin quản lý Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) từ ngày 01/05/2018

 

Từ ngày 01/05/2018 Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam (VSQI) chính thức vận hành Cổng thông tin quản lý Tiêu chuẩn quốc gia.

 

Đây là kết quả của Nhiệm vụ "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế (TCQT)" triển khai từ tháng 01/2017 đến tháng 06/2018 thuộc "Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020" do Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam (VSQI) được giao triển khai thực hiện.

 

Mục tiêu cụ thể của Nhiệm vụ là:

- Cải tiến quá trình xây dựng, quản lý và phát hành TCVN nhằm thúc đẩy việc áp dụng TCVN trong mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội và hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam;

- Cải tiến và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia;

- Thúc đẩy sự tham gia rộng rãi của các đối tác và các bên liên quan trong quá trình đề xuất, xây dựng và góp ý TCVN, Tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực và tiêu chuẩn nước ngoài;

- Cải tiến qui trình nghiệp vụ phù hợp với việc triển khai ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động tiêu chuẩn hóa;

- Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, nhân viên của Cơ quan tiêu chuẩn quốc gia và của các đơn vị, tổ chức tham gia vào quá trình xây dựng TCVN;

- Hỗ trợ tích cực về phương tiện, công cụ làm việc hiện đại, phù hợp với khuyến nghị của các Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế và khu vực; đáp ứng quá trình hội nhập sâu rộng và phù hợp với xu thế chung của các tổ chức tiêu chuẩn quốc gia, khu vực và quốc tế.

 

Sản phẩm chính của Nhiệm vụ là xây dựng Cổng thông tin quản lý Tiêu chuẩn quốc gia TCVN với một phần mềm quản lý hoạt động xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN, bao gồm:

 

Phần mềm được sử dụng dưới dạng ngoại tuyến (offline) và trực tuyến (online) cho các đối tượng: cơ quan tiêu chuẩn quốc gia, thành viên ban kỹ thuật và người sử dụng khác.

 

Ngoài các chức năng về quản lý nêu trên, phần mềm này có các chức năng thực thi sau: quản lý công việc trực tuyến (e-office), làm việc trực tuyến (e-working), góp ý văn bản trực tuyến (e-balloting), văn bản trực tuyến (e-documenting).

 

Phần mềm này sẽ kết nối 3 cơ sở dữ liệu quan trọng nhất trong quá trình xây dựng TCVN: hoạt động của các Ban kỹ thuật, hồ sơ Ban kỹ thuật TCVN và hệ thống TCVN.

 

Phần mềm được phân quyền tùy theo từng đối tượng quản lý và sử dụng để đảm bảo tính cập nhật, tính chính xác, tính hiệu quả, tính khai thác và bảo mật CSDL. Mỗi đối tượng sẽ có một tài khoản đăng nhập.

 

Đặc biệt Cổng thông tin TCVN cung cấp một chức năng Tra cứu cơ sở dữ liệu hệ thống Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) đầy đủ và chính xác nhất hiện nay cho mọi đối tượng.

 

Trong thời gian tới, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam (VSQI) sẽ tiếp tục đề xuất với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nâng cấp Cổng thông tin này với nhiều tính năng ưu việt để phục vụ hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động SX, KD của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

 

Vui lòng truy cập Cổng thông tin tại địa chỉ: www.tracuutieuchuan.vsqi.gov.vn