Chương trình đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế

Ngày

Thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam từ nay đến 2020; căn cứ vào kết quả khảo sát nhu cầu đào tạo, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam - Tổng cục TCĐLCL đã tổ chức 03 khóa đào tạo nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác tiêu chuẩn hóa tại các bộ, ngành trong năm 2017.

 

Nhằm đáp ứng định hướng mục tiêu: nâng cao năng lực xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, tham gia tích cực vào hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc tế, cải thiện năng lực tiêu chuẩn hóa quốc gia, từ đó giúp có được những sản phẩm tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu ngày một cao hơn của xã hội, cung cấp những công cụ hữu hiệu giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa của quốc gia, đồng thời vẫn duy trì khả năng hội nhập cao với quốc tế; trên cơ sở hợp đồng số 04/2017-DA1, ngày 19 tháng 01 năm 2017 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020), Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam được giao thực hiện nhiệm vụ “Đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế cho các cán bộ làm công tác tiêu chuẩn hóa tại các Bộ, ngành năm 2017”, với các nội dung sau:

 

- Tổ chức 03 khóa đào tạo nghiệp vụ xây dựng TCQG, TCQT cho 100 cán bộ làm công tác tiêu chuẩn tại các Bộ;

 

- Tổ chức 01 đoàn học tập kinh nghiệm xây dựng TCQG, TCQT tại Nhật Bản gồm 10 cán bộ đại diện cho các Bộ tham gia các dự án thành phần thuộc Chương trình 712.

 

Các khóa đào tạo được thực hiện theo đúng kế hoạch và đã đạt được mục tiêu dự kiến là:

 

− Tăng cường hiểu biết, nâng cao nhận thức cho các cán bộ tham gia vào hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế;

 

− Xây dựng đội ngũ chuyên gia, cán bộ tiêu chuẩn hóa có đủ năng lực nghiệp vụ và kỹ năng cần thiết để tham gia tích cực và hiệu quả vào hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn quốc tế.

 

− Từng bước củng cố, tăng cường sự tham gia của Việt Nam vào hoạt động xây dựng, chấp nhận và áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong các lĩnh vực và vấn đề quan tâm.

 

− Học tập kinh nghiệm của quốc gia có trình độ cao hơn, từ đó tăng cường năng lực và cơ hội tham gia của cơ quan tiêu chuẩn quốc gia (NSB) vào hoạt động tiêu chuẩn hóa quốc tế.

 

− Kết thúc khóa đào tạo các học viên có thể xác định được vai trò, trách nhiệm của mình, hiểu rõ quyền và lợi ích khi tham gia tích cực vào các hoạt động tiêu chuẩn hóa quốc gia và tiêu chuẩn hóa quốc tế.

 

Nhiệm vụ tương tự sẽ còn được tiếp tục trong các năm tiếp theo. Cụ thể, trong năm 2018, Viện TCCL VN sẽ tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo cho các cán bộ làm công tác TCH tại các bộ, ngành, doanh nghiệp. Cá nhân, tổ chức có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp với Viện TCCL VN (Phòng Nghiệp vụ TCCL - Tel. 024 37567110 - email: info@vsqi.gov.vn).

 

Lịch trình và nội dung chi tiết các chương trình đào tạo xem tại đây.

 

 


Hội thảo tập huấn ISO 9001:2015

Vừa qua, trong khuôn khổ hỗ trợ của Dự án Thúc đẩy thương mại thông qua tiêu chuẩn hóa cho các nước Nam và Đông Nam Châu Á (Dự án SESA), Viện Tiêu chuẩn ...

Hội thảo tập huấn ISO 9001:2015

Đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ cho các cán ...

Trong khuôn khổ Chương trình quốc gia Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa của Việt Nam từ nay đến 2020, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam được giao chủ ...

Đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ cho các cán ...

Đào tạo tư vấn, hướng dẫn xây dựng, áp ...

Đào tạo tư vấn, hướng dẫn xây dựng, áp ...