Dự thảo các Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về Đô thị thông minh

Ngày

Dự thảo 05 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về Đô thị thông minh do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 268 "Cộng đồng và thành phố bền vững" chủ trì biên soạn theo kế hoạch xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia năm 2017 do Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt.

 

Mật độ các đô thị ngày càng gia tăng sẽ kéo theo nhiều vấn đề phát sinh về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, phát triển hạ tầng, chất lượng dịch vụ và cuộc sống của dân cư, dẫn đến những vấn đề mới, phức tạp trong quản lý đô thị. Từ quan điểm này, cách tiếp cận về "cộng đồng thông minh" là một khái niệm quan trọng để giải quyết các thách thức nảy sinh của quá trình đô thị hóa bằng cách kết hợp các loại hình hạ tầng đô thị khác nhau một cách hợp lý và hiệu quả.

 

Một khía cạnh quan trọng của một cộng đồng thông minh là tích hợp các hạ tầng đô thị như là "một hệ thống các hệ thống". Cho đến nay vẫn chưa thể đảm bảo được sự nhất quán và tích hợp giữa các loại hình hạ tầng đô thị để đáp ứng các yêu cầu đối với hạ tầng thông minh cho cộng đồng vì thực tế các nhà quản lý và điều hành đô thị hiện chỉ tập trung vào việc lắp ghép và ứng dụng các giải pháp cho từng hệ thống hạ tầng đô thị một cách đơn lẻ.

 

Để đảm bảo tính nhất quán và tích hợp giữa các hạ tầng thông minh cho cộng đồng nói chung, trước hết cần phải làm rõ, sắp xếp và phân bố các chức năng của từng hệ thống hạ tầng dựa trên nhu cầu của một cộng đồng thông minh, sau đó là cần phải xem xét các quan điểm của các bên liên quan và vòng đời hạ tầng.

 

Do đó, cần có một khuôn khổ mới để phát triển và vận hành của tổng thể một hạ tầng thông minh cho cộng đồng có sự tham gia của tất cả các bên liên quan, đồng thời thiết lập một chức năng thống nhất và đồng bộ cho từng hạ tầng thông minh cho cộng đồng nhằm đạt được sự chia sẻ thông tin cũng như sự đồng thuận giữa các bên liên quan.

 

Với mục tiêu cụ thể như vậy, Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 268 "Cộng đồng và thành phố bền vững" đã xây dựng các Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) nhằm định hình một khuôn khổ giúp các hạ tầng thông minh cho cộng đồng vận hành tổng thể một cách hiệu quả hơn, xem xét đặc điểm của các hạ tầng này, tức là xem xét một cách có hệ thống hạ tầng thông minh cho cộng đồng, có tính đến sự tham gia của nhiều bên liên quan và vòng đời của hạ tầng. Các tiêu chuẩn này liên quan đến việc phát triển, vận hành và duy trì hạ tầng thông minh cho cộng đồng một cách tổng thể.

 

Xem nội dung 05 dự thảo TCVN tại đây.