Technical Committee

Kế hoạch đào tạo nghiệp vụ tiêu chuẩn hóa ...

Kế hoạch đào tạo nghiệp vụ tiêu chuẩn hóa ...

Nền tảng đột phá mới nhờ quản lý đổi ...

Nền tảng đột phá mới nhờ quản lý đổi ...

The 9th ISO/TC 281 meeting in Ha Noi, ...

The 9th ISO/TC 281 meeting in Ha Noi, ...