In bài viết: Cẩm nang hoạt động tiêu chuẩn hóa dành cho thành viên Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
On 25/12/2019

Cẩm nang hoạt động tiêu chuẩn hóa dành cho thành viên Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia

Link nội dung: http://vsqi.gov.vn/en/cam-nang-hoat-dong-tieu-chuan-hoa-danh-cho-thanh-vien-ban-ky-thuat-tieu-chuan-quoc-gia-a252