In bài viết: Công bố công khai Dự toán NSNN đợt 2&3 năm 2021 và thực hiện dự toán NSNN Quý 2 năm 2021
On 12/07/2021

Công bố công khai Dự toán NSNN đợt 2&3 năm 2021 và thực hiện dự toán NSNN Quý 2 năm 2021

Link nội dung: http://vsqi.gov.vn/en/cong-bo-cong-khai-du-toan-nsnn-dot-2-3-nam-2021-va-thuc-hien-du-toan-nsnn-quy-2-nam-2021-a344