In bài viết: ISO công bố Tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên về thích ứng với biến đổi khí hậu
On 11/07/2019

ISO công bố Tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên về thích ứng với biến đổi khí hậu

Link nội dung: http://vsqi.gov.vn/en/iso-cong-bo-tieu-chuan-quoc-te-dau-tien-ve-thich-ung-voi-bien-doi-khi-hau-a230