In bài viết: Lấy ý kiến góp ý cho dự thảo TCVN về dụng cụ tiếp xúc thực phẩm
On 16/03/2020

Lấy ý kiến góp ý cho dự thảo TCVN về dụng cụ tiếp xúc thực phẩm

Link nội dung: http://vsqi.gov.vn/en/lay-y-kien-gop-y-cho-du-thao-tcvn-ve-dung-cu-tiep-xuc-thuc-pham-a261