In bài viết: LỄ KỶ NIỆM NGÀY TIÊU CHUẨN THẾ GIỚI 14-10
On 15/10/2021

LỄ KỶ NIỆM NGÀY TIÊU CHUẨN THẾ GIỚI 14-10

Link nội dung: http://vsqi.gov.vn/en/le-ky-niem-ngay-tieu-chuan-the-gioi-14-10-a362