In bài viết: Lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương năm 2018
On 09/06/2019

Lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương năm 2018

Link nội dung: http://vsqi.gov.vn/en/le-trao-giai-thuong-chat-luong-quoc-gia-va-giai-thuong-chat-luong-quoc-te-chau-a-thai-binh-duong-nam-2018-a225