In bài viết: Quy định hướng tới tiêu chuẩn hóa việc ghi nhãn thời hạn thực phẩm
On 25/06/2016

Quy định hướng tới tiêu chuẩn hóa việc ghi nhãn thời hạn thực phẩm

Link nội dung: http://vsqi.gov.vn/en/quy-dinh-huong-toi-tieu-chuan-hoa-viec-ghi-nhan-thoi-han-thuc-pham-a64