In bài viết: Tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên về quản lý rủi ro sinh học giúp cải thiện an ninh sinh học
On 03/02/2020

Tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên về quản lý rủi ro sinh học giúp cải thiện an ninh sinh học

Link nội dung: http://vsqi.gov.vn/en/tieu-chuan-quoc-te-dau-tien-ve-quan-ly-rui-ro-sinh-hoc-giup-cai-thien-an-ninh-sinh-hoc-a254