In bài viết: Trang ISO đưa tin về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (STAMEQ) - Bộ Khoa học và Công nghệ cung cấp tiêu chuẩn hỗ trợ doanh nghiệp chống lại đại dịch COVID-19
On 30/04/2020

Trang ISO đưa tin về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (STAMEQ) - Bộ Khoa học và Công nghệ cung cấp tiêu chuẩn hỗ trợ doanh nghiệp chống lại đại dịch COVID-19

Link nội dung: http://vsqi.gov.vn/en/trang-iso-dua-tin-ve-tong-cuc-tieu-chuan-do-luong-chat-luong-stameq-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-cung-cap-tieu-chuan-ho-tro-doanh-nghiep-chong-lai-dai-dich-covid-19-a269