In bài viết: Tự đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý  dựa trên giải thưởng chất lượng tại một số doanh nghiệp Việt Nam
On 20/08/2021

Tự đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý dựa trên giải thưởng chất lượng tại một số doanh nghiệp Việt Nam

Link nội dung: http://vsqi.gov.vn/en/tu-danh-gia-hieu-qua-hoat-dong-quan-ly-dua-tren-giai-thuong-chat-luong-tai-mot-so-doanh-nghiep-viet-nam-a345