Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn

Ngày

CÁC DỊCH VỤ TƯ VẤN DO VSQI CUNG CẤP

 

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam cung cấp các dịch vụ tư vấn sau:

Quản lý chất lượng

 • ISO 9001
 • ISO/TS 16949
 • ISO/IEC 13485
 • ISO/IEC 17065

 

Quản lý môi trường

 • ISO 14001

 

An toàn thực phẩm

 • GMP
 • HACCP
 • ISO 22000

 

Phòng thử nghiệm

 • ISO/IEC 17025
 • ISO 15189

 

An toàn - Rủi ro

 • ISO 27001
 • ISO 31000
 • ISO 26000/ SA 8000
 • OHSAS 18001

 

Quản lý năng lượng

 • ISO 50001

 

Ứng dụng Mã số mã vạch vào hoạt động SXKD

 

Công bố sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn

 

Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở

 

Công cụ cải tiến

 • 5S
 • KPI
 • LEAN
 • 6 Sigma
 • Kaizen
 • TQM
 • QCC
 • 7 Tools
 • SPC
 • TPM