Khuôn khổ hành động vì khí hậu

Ngày

Khí nhà kính (GHG) được xác định là nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu và quản lý chúng là điều cốt yếu để giúp chúng ta thích ứng với những hậu quả của biến đổi khí hậu.

 

Để giải quyết vấn đề này, các sáng kiến ​​đang được xây dựng trên quy mô quốc tế, khu vực, quốc gia và địa phương để hạn chế nồng độ GHG trong bầu khí quyển của trái đất. Tiêu chuẩn ISO 14080 tương lai sẽ giúp chính phủ và ngành công nghiệp cùng nhau đưa ra hành động vì khí hậu nhất quán, minh bạch và tin cậy.

 

Tiêu chuẩn quốc tế mới đang được xây dựng nhằm cung cấp cho tất cả các tổ chức tham gia vào hoạt động vì khí hậu một khuôn khổ cho việc xây dựng các phương pháp thống nhất, có thể so sánh và cải tiến trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. ISO 14080, Quản lý khí nhà kính và các hoạt động liên quan – Khuôn khổ và nguyên tắc cho các phương pháp luận về các hành động liên quan đến khí hậu sẽ cung cấp hướng dẫn về cách tạo ra các hoạt động thích ứng và giảm nhẹ có hiệu quả trong khi vẫn cho phép các bên liên quan tăng cường tiếp cận với các nguồn tài chính và các nguồn lực cần thiết khác để chống lại biến đổi khí hậu.

 

Tiêu chuẩn tương lai này, hiện đang ở giai đoạn Dự thảo tiêu chuẩn quốc tế (DIS), cung cấp một khuôn khổ chung cho việc phát triển phương pháp luận hành động về khí hậu và việc xem xét và quản lý theo thời gian. Tiêu chuẩn đưa ra các nguyên tắc thiết kế khuôn khổ và hướng dẫn thiết lập các phương pháp có tính đến các chính sách hiện tại về biến đổi khí hậu cũng như 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs) của Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển Bền vững và Hiệp định Paris. Tiêu chuẩn cũng cung cấp các ví dụ về một phương pháp luận, có thể được sử dụng để giao tiếp với các bên liên quan để hài hoà các hành động tổng hợp và khuyến khích công bố thông tin liên quan đến khí hậu, bao gồm cả thông tin về tài chính.

 

ISO 14080 có thể giúp các nhà hoạt động ngoài nhà nước, các sáng kiến, hiệp hội ngành nghề và các chương trình GHG chứng minh rằng hành động về khí hậu có thể đóng góp cho một xã hội cácbon thấp và thích ứng các chiến lược với quản lý.

 

ISO 14080 sẽ giúp các tổ chức đáp ứng được cam kết của mình đối với Hiệp định Paris và chương trình hành động về khí hậu toàn cầu. Tiêu chuẩn dự kiến sẽ được xuất bản ​​vào năm 2018.