Ký hiệu Ban kỹ thuật

Ngày

Ban kỹ thuật và Tiểu ban kỹ thuật được ký hiệu như sau:

 

  • Ký hiệu của Ban Kỹ thuật bao gồm ký hiệu tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), chữ viết tắt tên tiếng Anh của Ban kỹ thuật là TC (Technical Committee) được phân cách bằng dấu gạch chéo và đứng trước số hiệu Ban kỹ thuật. Ký hiệu của Ban kỹ thuật được thể hiện cụ thể như sau: TCVN/TC… (số hiệu Ban kỹ thuật).

 

  • Ký hiệu của Tiểu ban kỹ thuật bao gồm chữ viết tắt tên tiếng Anh của Tiểu ban kỹ thuật là SC (Sub-Committee) đứng sau ký hiệu Ban kỹ thuật mà Tiểu ban kỹ thuật đó trực thuộc được phân cách bằng dấu gạch chéo và đứng trước số hiệu của Tiểu ban kỹ thuật. Ký hiệu của Tiểu ban kỹ thuật được thể hiện cụ thể như sau: TCVN/TC… (số hiệu Ban kỹ thuật)/SC… (số hiệu Tiểu ban kỹ thuật).

Ban kỹ thuật là gì ?

BAN KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

Ban kỹ thuật là gì ?

Nhiệm vụ của Ban kỹ thuật

Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

Nhiệm vụ của Ban kỹ thuật

Yêu cầu đối với các Thành viên Ban kỹ ...

Các yêu cầu cụ thể đối với từng thành viên trong Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia như sau:

Yêu cầu đối với các Thành viên Ban kỹ ...