Nguyên tắc chung về thành lập Ban kỹ thuật

Ngày

NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ THÀNH LẬP BAN KỸ THUẬT

Ban Kỹ thuật do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành lập. 

 

Tuỳ theo yêu cầu cụ thể của nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, theo đề nghị của Trưởng Ban kỹ thuật, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quyết định thành lập Tiểu ban kỹ thuật trực thuộc Ban kỹ thuật.

 

Ban Kỹ thuật, Tiểu ban kỹ thuật được thành lập tương ứng về phạm vi hoạt động, ký hiệu và tên gọi với ban kỹ thuật, tiểu ban kỹ thuật hiện hành của các tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn mà Việt Nam là thành viên. Trong một số trường hợp cụ thể, có thể thành lập Ban Kỹ thuật, Tiểu ban kỹ thuật không tương ứng với ban kỹ thuật, tiểu ban kỹ thuật của các tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn.


Ban kỹ thuật là gì ?

BAN KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

Ban kỹ thuật là gì ?

Nhiệm vụ của Ban kỹ thuật

Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

Nhiệm vụ của Ban kỹ thuật

Yêu cầu đối với các Thành viên Ban kỹ ...

Các yêu cầu cụ thể đối với từng thành viên trong Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia như sau:

Yêu cầu đối với các Thành viên Ban kỹ ...