Nhiệm kỳ của Ban kỹ thuật

Ngày

Nhiệm kỳ hoạt động của thành viên Ban Kỹ thuật, Tiểu ban kỹ thuật là ba năm.

Nhiệm kỳ hoạt động của thành viên Ban Kỹ thuật, Tiểu ban kỹ thuật có thể được gia hạn theo quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sau khi có ý kiến nhất trí của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 


Ban kỹ thuật là gì ?

BAN KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

Ban kỹ thuật là gì ?

Nhiệm vụ của Ban kỹ thuật

Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

Nhiệm vụ của Ban kỹ thuật

Yêu cầu đối với các Thành viên Ban kỹ ...

Các yêu cầu cụ thể đối với từng thành viên trong Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia như sau:

Yêu cầu đối với các Thành viên Ban kỹ ...