Nhiệm vụ của Ban kỹ thuật

Ngày

Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

a) Đề xuất quy hoạch, kế hoạch, phương án, giải pháp xây dựng TCVN.

b) Biên soạn dự thảo TCVN trên cơ sở dự thảo do tổ chức, cá nhân đề nghị và dự thảo TCVN trong lĩnh vực tiêu chuẩn cụ thể cho các đối tượng thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

c) Tham gia thẩm định dự thảo TCVN do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ xây dựng.

d) Tham gia biên soạn, góp ý kiến về dự thảo tiêu chuẩn quốc tế, dự thảo tiêu chuẩn khu vực, dự thảo tiêu chuẩn nước ngoài có liên quan.

đ) Phối hợp với các Ban kỹ thuật khác trong những vấn đề có liên quan (góp ý các dự thảo TCVN, tham khảo ý kiến chuyên môn và các vấn đề khác).

e) Tham gia các hoạt động phổ biến, hướng dẫn áp dụng TCVN và các tiêu chuẩn khác.

g) Tham gia thẩm định dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ xây dựng.

h) Tham gia các hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật có liên quan thuộc trách nhiệm quản lý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ khi được yêu cầu.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng yêu cầu.


Ban kỹ thuật là gì ?

BAN KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

Ban kỹ thuật là gì ?

Yêu cầu đối với các Thành viên Ban kỹ ...

Các yêu cầu cụ thể đối với từng thành viên trong Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia như sau:

Yêu cầu đối với các Thành viên Ban kỹ ...

Nhiệm kỳ của Ban kỹ thuật

Nhiệm kỳ hoạt động của thành viên Ban Kỹ thuật, Tiểu ban kỹ thuật là ba năm.

Nhiệm kỳ của Ban kỹ thuật