Phiên bản ISO/IEC 17025 mới vừa được ban hành

Ngày

Tiêu chuẩn phổ biến nhất về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn đã được cập nhật, phiên bản mới có tính đến những thay đổi mới nhất trong môi trường phòng thí nghiệm và các thông lệ làm việc.

 

ISO/IEC 17025:2017, Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, là tài liệu tham khảo quốc tế cho các phòng thí nghiệm thực hiện các hoạt động hiệu chuẩn và thử nghiệm trên toàn thế giới.

 

Việc đưa ra những kết quả hợp lệ được tin cậy rộng rãi là trọng tâm của các hoạt động phòng thí nghiệm. ISO/IEC 17025:2017 cho phép các phòng thí nghiệm thực hiện một hệ thống có chất lượng và chứng minh rằng mình có đủ năng lực về kỹ thuật và có thể cung cấp kết quả chính xác và đáng tin cậy.

 

ISO/IEC 17025 cũng giúp tạo thuận lợi cho sự hợp tác giữa các phòng thí nghiệm và các cơ quan khác bằng cách tạo lập sự thừa nhận rộng rãi hơn về kết quả giữa các quốc gia. Các báo cáo thử nghiệm và giấy chứng nhận có thể được chấp nhận lẫn nhau mà không cần phải thử nghiệm lại, do đó cải thiện thương mại quốc tế.

 

Để phản ánh những thay đổi mới nhất về điều kiện thị trường và công nghệ, phiên bản mới của tiêu chuẩn này bao trùm các hoạt động và cách làm việc mới của các phòng thí nghiệm ngày nay. Phiên bản mới có các thay đổi về kỹ thuật, từ vựng và những phát triển về công nghệ thông tin, đồng thời xem xét cả phiên bản mới nhất của ISO 9001 về quản lý chất lượng.

 

Các trưởng nhóm công tác của Ban Tiêu chuẩn và Đánh giá sự phù hợp (CASCO/WG 44) chịu trách nhiệm soát xét tiêu chuẩn cho biết vì sao phiên bản mới của ISO/IEC 17025 rất quan trọng đối với các phòng thí nghiệm:

 

Các phòng thí nghiệm đã được công nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 sẽ cần phải chuyển đổi các quy trình của họ theo phiên bản mới trong vòng ba năm kể từ ngày phiên bản tiêu chuẩn mới này được công bố.

 

ISO/IEC 17025:2017 do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) và Ủy ban Kỹ thuật Điện quốc tế (IEC) cùng phối hợp xây dựng.

 

 

Những thay đổi chính trong phiên bản 2017 :

- Phạm vi áp dụng đã được sửa đổi để bao gồm thử nghiệm, hiệu chuẩn và lấy mẫu kết hợp với hiệu chuẩn và thử nghiệm tiếp theo.

- Phương pháp tiếp cận quá trình hiện nay phù hợp với các tiêu chuẩn mới như ISO 9001 (quản lý chất lượng), ISO 15189 (chất lượng phòng thí nghiệm y tế) và ISO/IEC 17021-1 (yêu cầu đối với các tổ chức đánh giá và chứng nhận).

- Tiêu chuẩn mới tập trung nhiều hơn vào công nghệ thông tin và kết hợp sử dụng hệ thống máy tính, hồ sơ điện tử, đưa ra các kết quả và báo cáo điện tử.

- Một mục mới giới thiệu khái niệm về tư duy dựa trên rủi ro.

 

Phiên bản 2017 ra đời sẽ thay thế và hủy bỏ phiên bản năm 2005.

 

Trước đó, ISO/IEC 17025:2005 đã được Việt Nam chấp nhận hoàn toàn thành tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2005. Nhằm kịp thời cập nhật phiên bản mới nhất, TCVN ISO/IEC 17025:2017 dự kiến sẽ sớm được công bố để phục vụ nhu cầu của các tổ chức và cá nhân trong nước.