Quá trình hình thành & phát triển

Ngày

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

 

2009:

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

 

2005:

Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

 

1983:

Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng

 

1976:

Cục Tiêu chuẩn

 

1971:

Viện Tiêu chuẩn

 

1962:

Viện Đo lường và Tiêu chuẩn