Quyết định công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia

Ngày

Ngày 26/5/2016 và 21/6/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia như sau:

 

Quyết định hủy 1646/QĐ-BKHCN (21/6/2016)

 1. TCVN 5309:2001       Công trình biển di động. Quy phạm phân cấp và chế tạo. Phân cấp
 2. TCVN 5310:2001       Công trình biển di động. Quy phạm phân cấp và chế tạo. Thân công trình biển
 3. TCVN 5311:2001       Công trình biển di động. Qui phạm phân cấp và chế tạo. Trang thiết bị
 4. TCVN 5312:2001       Công trình biển di động. Quy phạm phân cấp và chế tạo. Ổn định
 5. TCVN 5313:2001       Công trình biển di động. Quy phạm phân cấp và chế tạo. Chia khoang
 6. TCVN 5314:2001       Công trình biển di động. Qui phạm phân cấp và chế tạo. Phòng và chữa cháy.
 7. TCVN 5316:2001       Công trình biển di động. Qui phạm phân cấp và chế tạo. Trang bị điện
 8. TCVN 5317:2001       Công trình biển di động. Qui phạm phân cấp và chế tạo. Vật liệu
 9. TCVN 5318:2001       Công trình biển di động. Qui phạm phân cấp và chế tạo. Hàn
 10. TCVN 5319:2001       Công trình biển di động. Qui phạm phân cấp và chế tạo. Trang bị an toàn
 11. TCVN 6767-1:2000    Công trình biển cố định -  Phần 1: Phương tiện cứu sinh
 12. TCVN 6767-2:2000    Công trình biển cố định -  Phần 2: Phòng, phát hiện và chữa cháy
 13. TCVN 6767-3:2000    Công trình biển cố định -  Phần 3: Máy và các hệ thống công nghệ
 14. TCVN 6767-4:2000    Công trình biển cố định - Phần 4: Trang bị điện

 

Quyết định công bố 1306/QĐ-BKHCN (26/5/2016)

 1. TCVN 5309:2016       Giàn di động trên biển. Phân cấp
 2. TCVN 5310:2016       Giàn di động trên biển. Thân giàn
 3. TCVN 5311:2016       Giàn di động trên biển. Trang thiết bị
 4. TCVN 5312:2016       Giàn di động trên biển. Ổn định
 5. TCVN 5313:2016       Giàn di động trên biển. Phân khoang
 6. TCVN 5314:2016       Giàn di động trên biển. Phòng, phát hiện và chữa cháy
 7. TCVN 5315:2016       Giàn di động trên biển. Hệ thống máy
 8. TCVN 5316:2016       Giàn di động trên biển. Trang bị điện
 9. TCVN 5317:2016       Giàn di động trên biển. Vật liệu
 10. TCVN 5318:2016       Giàn di động trên biển. Hàn
 11. TCVN 5319:2016       Giàn di động trên biển. Trang bị an toàn
 12. TCVN 5749:1993       Ôtô khách. Yêu cầu an toàn chung
 13. TCVN 6767-1:2016    Giàn cố định trên biển. Phần 1: Phương tiện cứu sinh
 14. TCVN 6767-2:2016    Giàn cố định trên biển. Phần 2: Phòng, phát hiện và chữa cháy
 15. TCVN 6767-3:2016    Giàn cố định trên biển. Phần 3: Hệ thống máy và hệ thống công nghệ
 16. TCVN 6767-4:2016    Giàn cố định trên biển. Phần 4: Trang bị điện