Quyết định công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Ngày

Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Quyết định công bố TCVN ISO 9000; TCVN ISO 9001 và TCVN ISO 14001 phiên bản năm 2015 thay thế cho các TCVN phiên bản cũ.

Theo Quyết định số 4108/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ TCVN và Quyết định số 4109/QĐ-BKHCN về việc công bố TCVN, ngày 31/12/2015, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký quyết định hủy bỏ các TCVN ISO 9000:2007; TCVN ISO 9001:2008 và TCVN ISO 14001:2010, đồng thời công bố các TCVN ISO 9000:2015; TCVN ISO 9001:2015 và TCVN ISO 14001:2015. Các phiên bản tiêu chuẩn mới này được xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn các tiêu chuẩn quốc tế tương ứng, mới được soát xét và công bố trong năm 2015.