Thành phần Ban kỹ thuật

Ngày

Ban Kỹ thuật bao gồm các thành viên là các chuyên gia đại diện cho các cơ quan nhà nước, tổ chức khoa học và công nghệ, hội, hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tổ chức có liên quan khác và các chuyên gia độc lập. 

 

Tuỳ theo đặc điểm của từng lĩnh vực tiêu chuẩn, Ban kỹ thuật có phạm vi hoạt động không liên quan trực tiếp đến sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường cụ thể và các đối tượng khác không nhất thiết phải có đầy đủ các thành phần này.

 

Ban Kỹ thuật gồm từ bẩy đến mười lăm thành viên, trong đó có Trưởng ban và Thư ký. Trong trường hợp đặc biệt liên quan đến việc xây dựng tiêu chuẩn có nội dung phức tạp hoặc phải xây dựng tiêu chuẩn trong thời gian ngắn, số lượng thành viên Ban kỹ thuật có thể nhiều hơn.

 

Tiểu ban kỹ thuật gồm một số thành viên của Ban kỹ thuật và các chuyên gia bên ngoài Ban kỹ thuật.

 

Thành viên Ban kỹ thuật, Tiểu ban kỹ thuật do Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quyết định sau khi có ý kiến nhất trí bằng văn bản của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.


Ban kỹ thuật là gì ?

BAN KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

Ban kỹ thuật là gì ?

Nhiệm vụ của Ban kỹ thuật

Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

Nhiệm vụ của Ban kỹ thuật

Yêu cầu đối với các Thành viên Ban kỹ ...

Các yêu cầu cụ thể đối với từng thành viên trong Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia như sau:

Yêu cầu đối với các Thành viên Ban kỹ ...