THÔNG BÁO LỊCH XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

Ngày

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam thông báo danh sách, thời gian kiểm tra, phỏng vấn và tài liệu tham khảo đối với thí sinh dự tuyển viên chức vào làm việc tại Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

 
   

Căn cứ kết quả sơ tuyển hồ sơ dự tuyển, Viện thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện đến dự kiểm tra, phỏng vấn và tài liệu tham khảo như sau:

 

I. Danh sách các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Quê quán

Vị trí xét tuyển

Chuyên ngành

Nam

Nữ

1

Đinh Nhật Minh

12/02/1982

 

Hà Nội

Thư ký BKT

Điện tử - Viễn thông

2

Trần Lê Huy

18/11/1987

 

Bắc Ninh

Thư ký BKT

Điện tử - Viễn thông

3

Lý Văn Hùng

25/6//1984

 

Hà Nội

Thư ký BKT

Chế biến lâm sản

4

Vũ Thị Thu Hiền

 

29/11/1986

Nam Định

Thư ký BKT

Công nghệ sinh học

5

Hoàng Thị Hương Trà

 

17/9/1983

Phú Thọ

Thư ký BKT

Môi trường

6

Nguyễn Thành Trung

19/01/1988

 

Nam Định

Nghiên cứu viên, làm việc tại Phòng Tổng hợp, kế hoạch

7

Hoa Xuân Hòa

01/01/1989

 

Nghệ An

Nghiên cứu viên, làm việc tại Phòng Tổng hợp, kế hoạch

8

Nguyễn Đắc Minh

02/04/1985

 

Phú Thọ

Nghiên cứu viên, làm việc tại Văn phòng Mã số mã vạch

9

Trần Đăng Khoa

14/3/1989

 

Hà Nội

Nghiên cứu viên, làm việc tại Văn phòng Mã số mã vạch

10

Nguyễn Thị Mai Hương

 

13/11/1985

Hà Nội

Nghiên cứu viên, làm việc tại Văn phòng Mã số mã vạch

11

Phùng Thị Thu Trang

 

26/11/1988

Hà Nội

Thủ quỹ cơ quan, làm việc tại Văn phòng Viện.

II.  Thời gian tổ chức xét tuyển:

Ngày 17 tháng 12 năm 2016: từ 8h30 đến 12 h 00, kiểm tra tiếng Anh trình độ C (nội dung: Nghe, nói, đọc, viết).

- Ngày 18 tháng 12 năm 2016: sáng từ 8 h 30 đến 11 h 30, chiều từ 13 h 30 đến 17 h 00, Phỏng vấn nghiệp vụ, chuyên môn, (nội dung phỏng vấn: Kiến thức chung về Luật viên chức; Kiến thức chung về nghiệp vụ (Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa); Kiến thức riêng về chuyên môn theo từng vị trí (thư ký BKT và Nghiên cứu viên THKH; Nghiên cứu viên MSMV; Thủ quỹ cơ quan).

- Lệ phí xét tuyển: 260.000 đ (Hai trăm sáu mươi nghìn đồng). Thời gian nộp lệ phí: Từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 12 năm 2016, tại phòng 703/2 nhà A, số 8 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, Điện thoại: 04.37562807/Fax: 04.38361771. Website: www.vsqi.gov.vn.

III. Về tài liệu tham khảo đối với thí sinh dự tuyển:

       1. Câu hỏi chung về Viên chức, các thí sinh đăng ký dự tuyển tham khảo tài liệu:

- Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13;

-  Luật viên chức số 58/2010/QH12, ngày 15/11/2010;

- Nghị định số 29/2012/NĐ – CP ngày 12/4/2012.

       2. Câu hỏi chung về Nghiệp vụ, các thí sinh đăng ký dự tuyển tham khảo tài liệu:

        - Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

        - Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007.

       3.  Câu hỏi riêng về chuyên môn:

*Thí sinh đăng ký dự tuyển tại vị trí thư ký BKT và Nghiên cứu viên THKH, tham khảo tài liệu:

       - Nghị định số 127/2007/NĐ-CP;

       - Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN;

       - Thông tư số 29/2011/TT-BKHCN;

       - Quyết định số 22/2007/QĐ-BKHCN;

       - Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN.

*Thí sinh đăng ký dự tuyển tại vị trí Nghiên cứu viên MSMV, tham khảo tài liệu:

       - Nghị định 80/NĐ-CP ngày 16/7/2013 của Chính Phủ;

       - Thông tư 16/2011/TT-BKHCN ngày 30/11/2011của Bộ KH&CN;

       - Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) liên quan đến MSMV.

*Thí sinh đăng ký dự tuyển tại vị trí thủ quỹ cơ quan, tham khảo tài liệu:

       - Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính

       - Nghiệp vụ thu, chi và quản lý quỹ tiền mặt.

       Viện thông báo để thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức vào làm việc tại Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam biết và dự phỏng vấn./.

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2016

                                                                           VIỆN TRƯỞNG