VĂN BẢN, TÀI LIỆU

Ngày

Toàn văn Quy chế công tác Văn thư, lưu trữ của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (ban hành kèm theo Quyết định số 1413/QĐ-TĐC ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) và các Phụ lục kèm theo.