Yêu cầu đối với các Thành viên Ban kỹ thuật

Ngày

Các yêu cầu cụ thể đối với từng thành viên trong Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia như sau:

 

Yêu cầu đối với thành viên Ban Kỹ thuật

1. Có trình độ từ đại học trở lên và có kinh nghiệm công tác ít nhất là ba năm trong lĩnh vực chuyên môn của Ban kỹ thuật.

 

2. Có trình độ ngoại ngữ đạt chứng chỉ trình độ B quốc gia trở lên hoặc tương đương.

 

3.  Có chứng chỉ đã qua đào tạo nghiệp vụ về xây dựng tiêu chuẩn.

 

4. Tự nguyện tham gia, có điều kiện về thời gian và các điều kiện khác bảo đảm cho việc tham gia có hiệu quả vào hoạt động của Ban kỹ thuật.

 

Yêu cầu đối với Trưởng Ban Kỹ thuật

Ngoài các yêu cầu như thành viên Ban kỹ thuật nêu trên, Trưởng Ban kỹ thuật còn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 

1. Có uy tín về chuyên môn trong lĩnh vực hoạt động của Ban kỹ thuật;

 

2. Có khả năng điều hành hoạt động của Ban kỹ thuật;

 

3. Có tinh thần trách nhiệm và chủ động sáng tạo trong công việc.

 

Yêu cầu đối với Thư ký Ban Kỹ thuật

1. Ngoài các yêu cầu như thành viên Ban kỹ thuật nêu trên, Thư ký Ban kỹ thuật còn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 

a) Có chứng chỉ đã qua đào tạo về nghiệp vụ thư ký ban kỹ thuật;

 

b) Có trình độ tiếng Anh đạt chứng chỉ từ trình độ C quốc gia trở lên hoặc tương đương;

 

c) Bảo đảm thường xuyên cập nhật các kiến thức, thông tin và quy định mới về hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn;

 

d) Có kỹ năng tổ chức các cuộc họp của Ban kỹ thuật.

 

2. Thư ký Ban kỹ thuật là cán bộ của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.


Ban kỹ thuật là gì ?

BAN KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

Ban kỹ thuật là gì ?

Nhiệm vụ của Ban kỹ thuật

Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

Nhiệm vụ của Ban kỹ thuật

Nhiệm kỳ của Ban kỹ thuật

Nhiệm kỳ hoạt động của thành viên Ban Kỹ thuật, Tiểu ban kỹ thuật là ba năm.

Nhiệm kỳ của Ban kỹ thuật