Cần tiếp tục xây dựng, bổ sung tiêu chuẩn về xe điện

On