In bài viết: Công bố công khai Dự toán NSNN đợt 1 năm 2021 và thực hiện dự toán NSNN Quý 1 năm 2021
On 08/04/2021

Công bố công khai Dự toán NSNN đợt 1 năm 2021 và thực hiện dự toán NSNN Quý 1 năm 2021

Link nội dung: http://vsqi.gov.vn/en/cong-bo-cong-khai-du-toan-nsnn-dot-1-nam-2021-va-thuc-hien-du-toan-nsnn-quy-1-nam-2021-a330