In bài viết: Công khai Quyết toán NSNN năm 2020 và thực hiện dự toán thu chi ngân sách tháng 12 năm 2021
On 12/01/2022

Công khai Quyết toán NSNN năm 2020 và thực hiện dự toán thu chi ngân sách tháng 12 năm 2021

Link nội dung: http://vsqi.gov.vn/en/cong-khai-quyet-toan-nsnn-nam-2020-va-thuc-hien-du-toan-thu-chi-ngan-sach-thang-12-nam-2021-a374