In bài viết: Lễ hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo quốc gia và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022 với chủ đề: “Sở hữu trí tuệ, Đổi mới sáng tạo và Thế hệ trẻ vì một tương lai tốt đẹp hơn”
On 26/04/2022

Lễ hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo quốc gia và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022 với chủ đề: “Sở hữu trí tuệ, Đổi mới sáng tạo và Thế hệ trẻ vì một tương lai tốt đẹp hơn”

Link nội dung: http://vsqi.gov.vn/en/le-huong-ung-ngay-doi-moi-sang-tao-quoc-gia-va-ngay-so-huu-tri-tue-the-gioi-nam-2022-voi-chu-de-%E2%80%9Cso-huu-tri-tue-doi-moi-sang-tao-va-the-he-tre-vi-mot-tuong-lai-tot-dep-hon%E2%80%9D-a393