In bài viết: Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14-10 (World Standards Day 14-10)
On 23/06/2016

Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14-10 (World Standards Day 14-10)

Link nội dung: http://vsqi.gov.vn/en/ngay-tieu-chuan-the-gioi-14-10-world-standards-day-14-10-a50