In bài viết: Tầm nhìn chung vì một thế giới tốt đẹp hơn trong Ngày Tiêu chuẩn Thế giới
On 15/10/2021

Tầm nhìn chung vì một thế giới tốt đẹp hơn trong Ngày Tiêu chuẩn Thế giới

Link nội dung: http://vsqi.gov.vn/en/tam-nhin-chung-vi-mot-the-gioi-tot-dep-hon-trong-ngay-tieu-chuan-the-gioi-a363