In bài viết: Thông báo mời tham dự hội thảo trực tuyến nhân ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2022 “Youth: Innovating for a Better Future”
On 26/04/2022

Thông báo mời tham dự hội thảo trực tuyến nhân ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2022 “Youth: Innovating for a Better Future”

Link nội dung: http://vsqi.gov.vn/en/thong-bao-moi-tham-du-hoi-thao-truc-tuyen-nhan-ngay-so-huu-tri-tue-the-gioi-2022-%E2%80%9Cyouth-innovating-for-a-better-future%E2%80%9D-a389