In bài viết: Việt Nam đang chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
On 26/04/2022

Việt Nam đang chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Link nội dung: http://vsqi.gov.vn/en/viet-nam-dang-chuyen-doi-sang-mo-hinh-tang-truong-dua-tren-khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao-a394